menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Gia chủ tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt và may mắn nhất

(GMT+7)

Gia chủ tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt? Đang là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong thời gian gần đây. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích sau đây của kqbongda.info.

Tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt – Tuổi Kỷ Sửu

Như đã phân tích ở trên chọn được ngày đẹp khai trương sẽ giúp cho công việc làm ăn và buôn bán của chủ nhân được thuận lợi hơn. Vậy tuổi Kỷ Sửu khai trương ngày nào tốt?

– Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/12, 14/12, 25/12 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 7/1, 12/1, 18/1, 21/1 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên nên chọn các ngày âm lich : 14/2, 24/2 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 5/3, 9/3, 17/3, 27/3 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 14/4, 25/4 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 4/5, 9/5, 27/5 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 12/6, 19/6, 24/6 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 12/8, 15/8, 21/8 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 12/10, 17/10, 22/10 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 4/11, 8/11, 16/11, 27/11 (âm lịch)

Tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt - Tuổi Kỷ Sửu

Gia chủ Tân Sửu (1961) nên khai trương ngày nào tốt?

– Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 5/12, 12/12, 25/12 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 4/1, 9/1, 15/1, 27/1 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 15/2, 27/2 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 7/3, 12/3, 17/3, ,25/3 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 12/4, 26/4 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 6/5, 16/5, 27/5 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 9/6, 20/6, 25/6 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 4/7, 12/7, 16/7, 28/7 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 10/8, 17/8, 25/8 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 10/10, 15/10, 25/10 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 8/11, 13/11, 24/11, 29/11 (âm lịch)

Gia chủ Quý Sửu (1973) khai trương ngày nào tốt?

– Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 6/12, 14/12, 27/12 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 4/1, 13/1, 15/1, 26/1 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 15/2, 27/2 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 5/3, 10/3, 21/3, 28/3 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 14/4, 22/4 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/5, 7/5, 27/5 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 9/6, 16/6, 26/6 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/7, 5/7, 13/7, 28/7 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 6/8, 8/8, 26/8 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 3/9, 11/9, 25/9, 28/9 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/10, 7/10, 29/10 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 4/11, 7/11, 21/11, 27/11 (âm lịch)

Ngày khai trương hồng phát cho gia chủ tuổi Ất Sửu (1985)

– Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 5/12, 13/12, 27/12 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/1, 14/1, 17/1, 25/1 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 13/2, 22/2 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/3, 8/3, 17/3, 26/3 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 11/4, 27/4 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 7/5, 10/5, 22/5 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 7/6, 15/6, 29/6 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/7, 11/7, 18/7, 29/7 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 9/8, 13/8, 28/8 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 5/9, 12/9, 23/9, 27/9 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 2/10, 14/10, 29/10 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 6/11, 15/11, 23/11, 25/11 (âm lịch)

Ngày đẹp khai trương đẹp cho tuổi Đinh Sửu (1997)

– Nếu khai trương vào tháng 1 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 3/12, 16/12, 27/12 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 2 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 5/1, 17/1, 21/1, 27/1 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 3 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 10/2, 27/2 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 4 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 5/3, 6/3, 17/3, 26/3 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 5 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 10/4, 25/4 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 6 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 6/5, 10/5, 27/5 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 7 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 9/6, 14/6, 26/6 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 8 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 3/7, 5/7, 19/7, 28/7 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 9 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 12/8, 15/8, 21/8 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 10 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 3/9, 10/9, 22/9, 28/9 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 11 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 8/10, 17/10, 22/10 (âm lịch)

– Nếu khai trương vào tháng 12 dương nên nên chọn các ngày âm lich: 1/11, 3/11, 20/11, 29/11 (âm lịch)

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.