menu action
Giải yêu thích
Giải đấu khác

Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt và may mắn nhất năm 2022

(GMT+7)

Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt? Xem ngày khai trương tốt cho những người Tuất chi tiết nhất trong bài phân tích sau đây của kqbongda.info.

Tuổi tuất khai trương ngày nào tốt? – Mậu Tuất

Ngày khai trương được xem là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh và làm ăn của một người. Chọn ngày khai trương tốt sẽ giúp công việc làm ăn của gia chủ được thuận lợi gặp được nhiều may mắn. Do đó khi chọn ngày khai trương gia chủ Mậu Tuất nên lưu ý chọn những ngày đẹp trong phong thủy như sau:

Tuổi tuất khai trương ngày nào tốt? - Mậu Tuất

 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 2/1, 10/1, 15/1, 28/1
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 12/2, 27/2
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 1/3, 5/3, 14/3, 27/3
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 6/4, 25/4
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 2/5, 16/5, 28/5
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 8/6, 17/6, 27/6
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 2/7, 5/7, 10/7, 25/7
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 1/8, 12/8, 27/8
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 1/10, 15/10, 25/10
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày Âm lịch đẹp trong tháng như: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11

Ngày khai trương tốt trong năm Nhâm Dần cho tuổi Canh Tuất

 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 1/12, 3/12, 23/12
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 13/1, 15/1, 25/1
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 10/2, 28/2
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 5/3, 17/3, 28/3
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 1/4, 27/4
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 4/5, 15/5, 29/5
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 5/6, 16/6, 25/6
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 3/7, 12/7, 28/7
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 1/8, 12/8, 29/8
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 15/9, 27/9, 28/9
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 4/10, 17/10, 28/10
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 1/11, 4/11, 12/11, 26/11

Ngày khai trương hồng phát cho người tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022

 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 7/12, 28/12
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 5/1, 12/1, 15/1, 25/1
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 10/2, 25/2
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 3/3, 4/3, 14/3, 28/3
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 3/4, 25/4
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 1/5, 10/5, 25/5
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 3/6, 15/6, 27/6
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/6, 15/6, 27/6
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 2/8, 10/8, 28/8
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 2/9, 13/9, 75/9, 28/9
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch 5/10, 12/10, 25/10
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 2/11, 4/11, 13/11, 27/11

Ngày khai trương tốt trong năm cho người tuổi Giáp Tuất

 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 2/12, 7/12, 25/12
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 1/1, 4/1, 12/1, 27/1
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 10/2, 25/2
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 1/3, 2/3, 15/3, 28/3
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 5/4, 20/4
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 3/5, 13/5, 27/5
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 2/6, 15/6, 28/6
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/7, 5/7, 8/7, 25/7
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 3/8, 10/8, 27/8
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 2/9, 10/9, 25/9, 27/9
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 1/10, 3/10, 27/10
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11

Ngày khai trương hồng phát trong năm cho người tuổi Bính Tuất (2006) 

 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 7/12, 25/12
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 1/1, 9/1, 15/1, 28/1
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 5/2, 27/2
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 3/3, 4/3, 14/3, 28/3
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 7/4, 28/4
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 14/5, 28/5
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 9/6, 18/6, 27/6
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/7, 8/7, 10/7, 28/7
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 5/8, 12/8, 29/8
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 3/10, 15/10, 27/10
 • Nếu chọn ngày khai trương vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 2/11, 3/11, 13/11, 27/11.

Xem thêm:  Gia chủ tuổi Mão khai trương ngày nào tốt nhất năm 2022

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc tìm được một ngày khai trương hợp lý nhất cho mình.